Preposition of Direction

คือ คำบุพบทบอกทิศทาง

into  =  เข้าไปข้างใน          out of  =  ออกจาก

            – He ran into the house quickly.       

             เขาวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว 

            – After a few minutes he ran out of the house.      

             หลังจากนั้นสักครู่เขาก็วิ่งออกจากบ้าน

to  =  ถึง  +  จุดหมายปลายทาง     from  =  จาก + จุดเริ่มต้น       

            – We always walk to school.     

              เราเดินไปโรงเรียนเสมอ   

            – Take this dirty dog from me.     

              เอาเจ้าหมาสกปรกออกจากฉัน    

up  =  ขึ้น        down  =  ลง

            – He walks up the hill.          

              เขาเดินขึ้นเขา  

            – She is walking down the stairs.    

               เธอกำลังเดินลงบันได

through  =  ผ่าน, ทะลุ

            – A bird flies through the window.    

              นกบินผ่านเข้าทางหน้าต่าง

Prepositon of Place

คือ คำบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่

1. at = ที่
            1.1 ใช้บอกตำแหน่ง บริเวณ หรือจุดย่อยของสถานที่ หรือหมายถึง สถานที่ในเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวถึง ได้แก่

           at  home        at the hospital       at school            at the theater                  

           at my desk    at the party           at the airport     at the market

           1.2 ใช้ at กับบ้านเลขที่ , หมู่บ้าน , ตำบล เช่น

                   His house is at 48 Ladprao Road.

                   บ้านของเขาอยู่บ้านเลขที่ 48 ถนนลาดพร้าว

            1.3 at + place on a journey ( สถานที่ตามเส้นทางของการเดินทาง)

                This train stops at Lopburi.

                รถไฟขบวนนี้จอดที่ลพบุรี

  นอกจากนี้ยังมีการใช้ at ในรูปวลีต่อไปนี้

       at the top of …………..                ที่จุดสูงสุดของ………………..

       at the bottom of ………………   ที่จุดต่ำสุดของ……………….

       at the corner ( of )……………   ที่ตรงมุมของ……….., บริเวณมุมของ…………

         เช่น Gostraight on the street, then turn left at the coner.   

                    ตรงไปตามถนนแล้วเลี้ยวซ้ายที่มุมถนน

2. on = บน

              2.1 ใช้กับสิ่งที่อยู่บนพื้นผิว ( on a surface )  ของวัตถุหรือสถานที่ต่างๆ

               on the table ( บนโต๊ะ )          on the wall ( บนผนัง )      on the book ( บนหนังสือ )

             2.2 ใช้กับชื่อถนน

               His office is on Silom Road. ที่ทำงานของเขาอยู่บนถนนสีลม

             2.3 on + floor ( ชั้นของอาคาร )

                    on the first floor                 = บนชั้นที่ 1

                    on the second floor          = บนชั้นที่ 2

                    on the third floor              = บนชั้นที่ 3

        สำนวนที่ควรทราบ

                    on the beach               = บนชายหาด

                    on the right / left      = ทางขวามือ / ทางซ้ายมือ

                    on page                         = ที่หน้า ( หนังสือ )

                    on the platform         = ที่ชานชาลาสถานีรถไฟ

                    on the coast                = ชายฝั่ง

                    on the bank of …………     = บนฝั่ง / ตลิ่งของ + ชื่อแม่น้ำ , ลำคลอง

3. in = ใน

              3.1 เราใช้ in เมื่อเราพูดถึงภายในสถานที่นั้น โดยมีอย่างน้อย 3 ด้าน ล้อมรอบสิ่งนั้นอยู่

               in a jug ( ในเหยือก )           in the cage ( ในกรง )             in the basket ( ในตะกร้า )

              3.2 ใช้กับทิศทาง เช่น

                     in the north  ทางทิศเหนือ               in the south ทางทิศใต้

                     in the east    ทางทิศตะวันออก          in the west   ทางทิศตะวันตก

              3.3 ใช้กับสถานที่ใหญ่ๆ ได้แก่ เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ ทวีป เช่น

                     in Bangkok , in London , in Texas , in America , in Asia

         สำนวนที่ใช้ in

                    in front of                              = ข้างหน้า      

                    in a book / newspaper     = ในหนังสือ / หนังสือพิมพ์

                    in the field / garden          = ในทุ่งนา / ในสวน      

                    in the country                     = ในชนบท

                    in the middle of                   = ในจุดกึ่งกลาง , ตรงกลางของ

                    in bed                                      = อยู่บนเตียง

Preposition of  Time

คือ คำบุพบทบอกเวลา ได้แก่

         1. at ใช้กับจุดย่อยของเวลา,เวลาตามนาฬิกา,และช่วงเทศกาลประจำปี ได้แก่

            at dawn         ตอนรุ่งเช้า          at noon         ตอนเที่ยง

            at night         ตอนกลางคืน      at six o’clock  ตอน 6 โมง

            at New Year   ตอนปีใหม่          at Christmas    ตอนช่วงคริสต์มาส

            at midnight     ตอนเที่ยงคืน      at the moment   ขณะนี้

         2. on ใช้กับวัน ( ซึ่งอาจมีเดือน พ.ศ. ด้วย ) ช่วงเวลา , วันสำคัญต่างๆ ได้แก่

              on Monday                       On Sunday night

              on November 12 th ( on the twelfth of November )

              on New Year’s Day             on Christmas Day        

              on Songkran’s Day   วันสงกรานต์

         3. in ใช้กับช่วงเวลาของวัน, เดือน, ปี, ค.ศ., ศตวรรษ, ฤดู  

    in the morning          in the afternoon      in the evening

    in June                        in 1996                          in nineteenteh century

    in summer/ in winter/ in autumn/ in spring  มี article ‘the’ นำหน้าก็ได้

            นอกจากนี้ in ยังใช้กับ การบอกกำหนดช่วงเวลาล่วงหน้า, ภายในเวลา เช่น

                I can read this book in 2 hours. ฉันสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

                Ask me again in two or three days, please. โปรดถามฉันอีกครั้งในอีกสองสามวัน

               หมายเหตุ : สำนวน in time = ทันเวลา   แต่  on time  =  ตรงเวลา

          4.  คำบุพบทอื่นๆที่ใช้บอกเวลา   ได้แก่   

           during   =   ระหว่างเวลา, ตลอดระยะเวลา ค.ศ.,พ.ศ. เช่น  during 1956  =  ระหว่างปี ค.ศ. 1956 หรือ

           the/this/that + เวลา  เช่น  during the night = ตลอดคืนนั้น

         – My father and my mother will to to Pataya during holiday.  

           คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปพัทยาในช่วงวันหยุด

        since     ตั้งแต่ (จุดเริ่มต้นของเวลา)

        for         =  เป็นเวลา (ช่วงเวลา/ระยะเวลา)

        till/until  =  จนกระทั่งอาจใช้ในรูป from…till/until

        – I waited for you until six o’clock, but you didn’t come.

          ผมคอยคุณจนกระทั่ง 6 โมง แต่คุณไม่มา

        – We usually do our homework from 7 o’clock until 9.  

          โดยปกติเราจะทำการบ้านตั้งแต่ 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม

ในกรณีใช้ from…til/until เราสามารถใช้ form…to แทนได้

           before  =  ก่อน         after   =  หลัง

            – Ladda went home after she had finished her work.      

              ลัดดากลับบ้านหลังจากเธอทำงานเสร็จ

            – You must send your report before 9 o’clock.                

              เธอต้องส่งรายงานก่อน 3 โมง

                  

Advertisements