คือ  คำที่ใช้เชื่อมหรือ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง noun,pronoun  กับคำอื่น ๆ  ที่ต่างชนิดกัน  เพื่อบอกเวลา  สถานที่  ทิศทาง  และอื่น ๆ

ตัวอย่าง

  He will come here on October 1,198  (บอกเวลา)

  John is sitting in an armchair.               (บอกสถานที่)

  Jack  is walking into the house.             (บอกทิศทาง)

Advertisements